About Us »
 

भाडा तथा निजी नम्बरका साधनहरुको बारेमा हाम्रो अवधारणा

सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ तथा सवारी तथा यातायात ब्यवस्था नियमावली २०५४ समेतका प्रावधानहरु एक आपसमा बाझी गलत ब्याख्या गरीदैं आएको परिप्रेक्षमा सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ को प्रारम्भ मै यातायातको परिभाषा गरीएको छ जसमा परिच्छेद १ को परिभाषाको (ञ) मा निजी सवारीको प्रकरण उल्लेख गरीएको छ । त्यसै गरी परिच्छेद २ दफा ८ मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागी प्रयोग गर्न पाईने छैन

विस्तृत विवरणको लागी यहाँ क्लिक गर्नु होस ।

Related Posts
» पृष्ठभूमि (Background)