Services » हाम्रा सेवाहरु
 

-------------------------------

हाम्रा सदस्यहरुलाई तपसिल बमोजिमका सेवाहरु यस समितिबाट निरन्तर उपलब्ध भइरहनेछ ।

१   सवारी साधनहरु संचालन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ।
२   न्युनतम मासिक शूल्क लिई सवारी साधनको क्षति लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउने ।
३   विमा रकम उपलब्ध गराउन सहजिकरण गर्ने ।
४   सवारी चालक तथा कर्मचारीहरुलाई समयानुकुल तालिमहरु संचालन गर्ने ।
५   सदस्हरुको हक अधिकारहरुमा सदैव लागि पर्ने आदि ।

Related Posts