Contacts »

---------------------------

कार्यालयका टेलिफोनहरु -

  • हट लाइन - xxxxxxxxx
  • कार्यालय प्रमुख - xxxxxxxxx
  • लेखा फाँट - xxxxxxxxx
  • दुर्घटना फाँट - xxxxxxxxx
  • विमा फाँट - xxxxxxxxx

Email: info@pybs.org.np

 

अन्य महत्वपूर्ण टेलिफोन नम्बरहरु-

  • बारुण यन्त्र - xxxxxxx
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय - xxxxxxx
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय - xxxxxxx
  • जिल्ला ट्राफिक कार्यालय - xxxxxxx